• TEANGA Volume 24
  Vol 24 (2016)

  A special issue with nine contributions, by Patrick Farren & Eugene McKendry, Eugene McKendry, Andrzej Cirocki & Aleksandra Arceusz, Anna Nunan, Charlotte Conneely, Arnd Witte & Annelie Eberhardt, Pádraig Ó Duibhir, Emma Riordan and Máirín Nic Eoin.

  Edited by Patrick Farren, Mairead Moriarty, Eugene McKendry, Muiris O'Laoire, Pádraig Ó Duibhir, Maire Ni Laoire, Emma Riordan, Colin Flynn, Conny Opitz, Mary Ruane, Susanna Nocchi and Lorna Carson.

 • TEANGA Volume 25
  Vol 25 (2018)

  Issue 25, launched at the IRAAL annual conference in Dublin City University on 24 November 2018, covers the topics of Second Language Acquisition, First Language Acquisition, Pragmatics, Bilingualism, Language Policy, Multimedia Language Learning, and Immersion Education. A guest paper by David Singleton (recently conferred with AILA Lifetime Honorary Membership) covers ‘Multilingualism, multi-competence and (limits to) the interaction between language systems in the mind’. There are also reviews of two books. The editors are Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

  Seoladh Eagrán 25 ag comhdháil bhliantúil IRAAL in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar 24 Samhain 2018. Cuimsíonn sé na topaicí seo: Sealbhú Dara Teanga, Sealbhú Céad Teanga, Pragmataic, Dátheangachas, Polasaí Teanga, Foghlaim Ilmheáin Teanga, agus Tumoideachas. Pléann aoipháipéar le David Singleton (ar bronnadh ballraíocht oinigh saoil in AILA air le gairid) an t-ilteangachas, an il-inniúlacht agus na teorannacha atá leis an idirghníomhaíocht idir córais teanga san intinn. Déantar léirmheas ar dhá leabhar freisin. Is iad Stephen Lucek, Colin Flynn agus Úna Bhreathnach na heagarthóirí.

  This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.
 • DIT, IRAAL, REYLL and PLÉ logos Special Issue 10: Multilingualism in the Early Years
  Vol 10 (2019)

  This special edition of TEANGA, the Journal of the Irish Association for Applied Linguistics, contains selected papers from the Multilingualism in the Early Years conference held in the Dublin Institute of Technology in May 2017. The conference brought together people from diverse disciplines such as early childhood education and applied linguistics in order to discuss multilingual pedagogies, research and issues. The papers included in this special edition reflect the conference's diversity and highlight the depth and breadth of this burgeoning interdisciplinary field.

  Tá rogha páipéar ón gcomhdháil ar Ilteangachas sna Luathbhlianta a bhí ar siúl in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath i mí Bealtaine 2017 ar fáil san eagrán speisialta seo de TEANGA, Iris Chumann na Teangeolaíochta Feidhmí. Bhí sé d’aidhm ag an gcomhdháil daoine ó dhisciplíní éagsúla a thabhairt le chéile, oideachas na luath-óige agus an teangeolaíocht fheidhmeach san áireamh, chun plé a dhéanamh ar oideolaíochtaí ilteangacha, ar thaighde is ar cheisteanna éagsúla. Léiríonn na páipéir san eagrán speisialta seo ilghnéitheacht na comhdhála agus doimhneacht agus leithead an réimse idirdhisciplínigh bhisiúil seo.

   Special Edition editors: Máire Mhic Mhathúna (Technological University Dublin) and Sarah O’Brien (Trinity College Dublin). Journal editors: Stephen Lucek, Colin Flynn and Úna Bhreathnach.

  This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) licence. ISSN: 2565-6325.